In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Naam: Beauty & More Maastricht
Bezoek- en postadres: Goedendagruwe 3
KvK-nummer: 59820977
Telefoonnummer: 0031646293948
Email-adres: info@beautyandmoremaastricht.nl
Website: www.beautyandmoremaastricht.nl

 • Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, zijnde een professionele relax/beautybehandeling;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken wij tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Geen persoonsgegevens worden doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Beauty & More Maastricht verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon, app of intakeformulier.

Beauty & More Maastricht verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats, e-mail, telefoon) gegevens etc. noodzakelijk voor administratie, facturering zorgverzekeraar (indien nodig);
 • Geboortedatum en geslacht;
 • Burgerservicenummer (BSN) en zorgverzekeraar gegevens ten behoeve van de vergoeding van het honorarium (of een gedeelte hiervan) van de acne of camouflagetherapie door de zorgverzekeraar;
 • Medische gegevens die van groot belang zijn voor de behandeling zoals diabetes mellitus, reuma, vaatproblemen, allergieën, huidproblemen, hartproblemen, gebruik van medicijnen, chemotherapie, bestraling enz.

Beauty & More Maastricht verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het kunnen uitvoeren van een professionele relax/beautybehandeling;
 • Het onderhouden van contact;
 • Het uitvoeren van de noodzakelijke administratieve werkzaamheden waaronder facturering voor de cliënt, zodat u deze kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

Beauty & More Maastricht gebruikt gegevens voor Marketing, Nieuwsbrief:

 • Gegevens: Naam, E-mailadres, Klikgedrag;
 • Commercieel belang;
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Beveiliging en het beheer van haar systemen:

 • De gegevens worden bewaard op een computersysteem beveiligd met een wachtwoord.

Verstrekking aan derden:

Wij zullen uw gegevens niet verstrekken aan derden voor commerciële of goede doelen.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren:

Beauty & More Maastricht zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Beauty & More Maastricht zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. Uw persoonsgegevens worden door Beauty & More Maastricht opgeslagen voor een periode van maximaal 5 jaar na de laatste behandeling en in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Hoe wij uw gegevens beveiligen:

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang. Wij hebben dan ook passende technische en organisatorische (beveiligings)maatregelen genomen om uw
persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze computer- en informatiesystemen;
 • Persoonsgegevens op papier worden achter slot en grendel bewaard.

Uw rechten:

U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens die we van u hebben geregistreerd. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand van ons bericht. Wij kunnen u vragen u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. U heeft altijd het recht uw toestemming in te trekken. Indien u Beauty & More Maastricht geen toestemming geeft uw persoonsgegevens te registreren, kunnen wij voor u geen behandeling uitvoeren.

Vragen en klachten:

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u ons sturen naar: Zie “Contactgegevens”.

Wijzigingen privacyverklaring:

Beauty & More Maastricht kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld op onze website te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 20 maart 2021.